การขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยกับเด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่

ด้วยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิจัย หรือบุคคลที่มาจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอก ได้เข้ามาเก็บข้อมูลกับเด็ก เยาวชน เจ้าหน้าที่ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย และการทำวิทยานิพนธ์
ในการนี้เพื่อให้การเข้าเก็บข้อมูลกับเด็ก เยาวชนะ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเพื่อให้การดำเนินการพิจารณาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จึงขอแจ้งขั้นตอนในการขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลกับเด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีรายละเอียดดังนี้


ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf

Leave us a Comment