การตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 24-25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมพุทธิชีวิน อาคารปฏิบัติการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment