การศึกษาดูงานเรื่อง NCPR for Nursing

จากการไปอบรมของ นางวิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ เรื่อง NCPR for Nursing ที่โรงพยาบาลศิริราช ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 จัดโดยฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บัดนี้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดังต่อไปนี้

 


ดาวน์โหลดรายละเอียดเป็นไฟล์pdf

Blog Attachment

Leave us a Comment