การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ

จากการไปอบรมเชิงปฏิบัติการของ ดร. กชณิภา ผลพฤกษ์ เรื่อง การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ Mixed Method Reserarch in Health Sciences ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2561 จัดโดยศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

บัดนี้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดังต่อไปนี้

 


ดาวน์โหลดไฟล์pdf

Blog Attachment

Leave us a Comment