การอบรมเรื่องการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศรุ่นที่7

จากการไปราชการของ ดร.นิตยา ศรีสุข และ ดร.กชณิภา ผลพฤกษ์ เดินทางไปเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 7” วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 รวมเป็นเวลา 2 วัน จัดโดย สถาบันคลังสมองของชาติ

 

บัดนี้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf

Leave us a Comment