การอบรมเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ

จากการไปราชการของ ดร.นิตยา ศรีสุข เดินทางไปเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” จัดโดย สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562  รวมเป็นเวลา 2 วัน

บัดนี้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์pdf

Blog Attachment

Leave us a Comment