การอบรมเรื่อง Update Pediatric Nursing in 2018

จากการไปอบรมของ อาจารย์พิไลพร สุขเจริญ เข้าอบรมเรื่อง Update Pediatric Nursing in2018 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 จัดโดยโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บัดนี้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดังต่อไปนี้

 


ดาวน์โหลดรายละเอียดเป็นไฟล์pdf

Blog Attachment

Leave us a Comment