การอบรมเรื่องIDP+IS:พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคลและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

จากการไปราชการของ นางกรรณิการ์ สุขเมือง เดินทางไปเข้าร่วมอบรมเรื่อง “IDP+IS:พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคลและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล” ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร จัดโดย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 มีนาคม 2562 รวมเป็นเวลา 1 วัน

 

บัดนี้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียดเป็นไฟล์ pdf

Blog Attachment

Leave us a Comment