การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมไข้เลือดออก

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเกิดภาวะฝนตกชุกในพื้นที่

ในการนี้ กองกลางสำนักงานอธิการบดี จึงขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อป้องกันการเกิดโรคในกลุ่มบุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา รวมทั้งช่วยลดความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกไม่ให้ระบาดในวงกว้าง

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไฟล์pdf

หนังสือไข้เลือดออก(สำหรับประชาชน)

Blog Attachment

Leave us a Comment