ข้อปฏิบัติผู้ใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล

อาจารย์
1.  อาจารย์เจ้าของวิชาที่ต้องการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล ให้จัดทำแผนการใช้ห้องและเสนอให้ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบห้องปฏิบัติการพยาบาลพิจารณาก่อน
2.  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบให้นักศึกษาทำความสะอาด ตรวจความเรียบร้อย และนับจำนวนอุปกรณ์ หลังสิ้นชั่วโมงปฏิบัติทุกครั้ง ก่อนนำอุปกรณ์ส่งคืนที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการพยาบาล
3.  หากมีนักศึกษาทำอุปกรณ์ชำรุดหรือเสียหาย ให้อาจารย์ผู้ประสานงานกลุ่มรับผิดชอบในการติดตามให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ เพื่อเสนอหัวหน้าวิชาที่รับผิดชอบห้องปฏิบัติการพยาบาล รวมทั้งให้นักศึกษาดำเนินการส่งซ่อมหรือซื้อคืนภายใน 30 วัน

นักศึกษา
1.  แต่งเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบที่คณะกำหนดทุกครั้งที่จะเข้าฝึกปฏิบัติการ
2.  ตรวจสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ก่อนและหลังการใช้เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดหรือเสียหายให้รีบรายงานต่ออาจารย์เจ้าของวิชา หรืออาจารย์ประจำกลุ่ม หรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการพยาบาลทันที
3.  ไม่หยิบของหรืออุปกรณ์อื่นใดในห้องปฏิบัติการพยาบาลออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
4.  รักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในห้อง ห้ามนำอาหาร ขนม หรือสิ่งรบกวนผู้อื่นเข้ามาในห้องปฏิบัติการพยาบาล
5.  สิ่งของต่างๆ ที่นำติดตัวมาให้เก็บไว้ที่ตู้หน้าห้องปฏิบัติการพยาบาล
6.  ไม่ส่งเสียงดังหรือทำเสียงรบกวนผู้อื่น
7.  ผ้าต่างๆ เมื่อใช้เสร็จแล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้
– ผ้าผืนเล็ก เช่น ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก ผ้าห่อของ ผ้าเช็ดเตียง เมื่อใช้เสร็จแล้วให้ซักและตากให้เรียบร้อย
– ผ้าผืนใหญ่ เช่นผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ เสื้อ กางเกง ผ้าถุง เมื่อใช้เสร็จแล้วให้นำไปใส่ตะกร้าที่เตรียมไว้ให้เพื่อซักด้วยเครื่องซักผ้าอัตโนมัติพร้อมกัน
8.  เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติการแล้วให้นำอุปกรณ์ไปล้าง ทำความสะอาด หรือตรวจสอบความเรียบร้อย รวมทั้งนับจำนวนทุกครั้งก่อนนำอุปกรณ์ส่งคืนที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล
9.  ปิดแอร์ ไฟ พัดลม และหน้าต่างหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติการทุกครั้ง