คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีและอาจารย์

สวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ตึกอธิการบดี มรส.

รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร
รักษาราชการแทนอธิการบดี

ผศ. ดร.วรรณะ บรรจง
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน


ผศ.สมทรง นุ่มนวล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ปราณี เพชรแก้ว
ที่ปรึกษาอธิการบดี

ผศ. ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน
ที่ปรึกษาอธิการบดี

Leave us a Comment