ครุภัณฑ์สาขาการพยาบาลมารดาและทารก

จำนวน 42 ชิ้น

ครุภัณฑ์สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

จำนวน 15 ชิ้น

ครุภัณฑ์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

จำนวน 26 ชิ้น

ครุภัณฑ์กายวิภาคและสรีรวิทยา

จำนวน 157 ชิ้น

ครุภัณฑ์สาขาการพยาบาลพื้นฐาน

จำนวน 65 ชิ้น

รวม

305 ชิ้น

 

 สาขาวิชา ปีงบ 2558 ปีงบ 2559 ปีงบ 2560 รวมทั้งหมด
สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารก 1 7 6 14
สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 0 10 12
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 8 0 4 12
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 0 0 0 0
สาขาวิชาพื้นฐานทางการพยาบาล 6 12 42 60
รวมจำนวนตามงบประมาณ 17 19 62 98