ประชุมวิชาการเรื่อง ความท้าทายทางจริยธรรมในการพยาบาลยุค Thailand 4.0

จากการไปราชการของ อาจารย์ธวัชชัย ทีปะปาล เข้าประชุมวิชาการเรื่อง “ความท้าทายทางจริยธรรมในการพยาบาลยุค Thailand 4.0” ณ สภาการพยาบาลภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561

บัดนี้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดังต่อไปนี้

 


ดาวน์โหลดรายละเอียดเป็นไฟล์pdf

Blog Attachment

Leave us a Comment