คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่: 
เลขที่ 272 หมู่ 9 ตำบล ขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100
โทรศัพท์: 077-913-375
แฟ็กซ์: 077-913-376
อีเมล์: 
nurse@sru.ac.th
เว็บไซต์: http://nurse.sru.ac.th/