บรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทหน้าที่และภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการดูแลมาตรฐานและการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์

บรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทหน้าที่และภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการดูแลมาตรฐาน

และการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์

วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment