ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2557

          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครผู้สนใจส่งผลงานวิจัย เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2557 ตามรายละเอียดดังแนบ โดยสามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม