ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25600720_รับสมัครพย_ธรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคพิเศษ) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560


ดูรายละเอียดทั้งหมดเป็นไฟล์ pdf

Leave us a Comment