ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ตามที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัล ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการสำคัญ ได้แก่การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นดิจิทัล การยกระดับและปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะ

ในการนี้ กองกลางจึงขอประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานในกำกับและผู้ที่สนใจได้รับทราบ โดยสามารถติดต่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้ที่ เลขที่ 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2141-7101 โทรสาร 0-2143-8059

เว็บไซต์ www.depa.or.th


ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

Leave us a Comment