ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ครั้งที่ 3/2561

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมพุทธิชีวิน ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment