นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มรส. คว้ารางวัลระดับชาติจากการแข่งขันตอบคำถามด้านกายวิภาคศาสตร์ในระดับปริญาตรี

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้แก่

น.ส. นิอารีนี  กูทา

น.ส. นูรวาฮีดา  ยูโซะ

น.ส. อุษณา  อุเส็น

คว้ารางวัลชมเชย อันดับ 1 จากการแข่งขันตอบคำถามด้านกายวิภาคศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ที่มีผู้เข้าแข่งขันกว่า 22 ทีม จากสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพจากทั่วประเทศ จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในเวทีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา  ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment