รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพยาบาลศาสตร์ศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

จากการไปราชการของ อ.วันเพ็ญ ศรีจิตร อ.วายุรี ลำโป และว่าที่ร้อยตรีธีระยุทธ เกิดสังข์ เดินทางไปเข้าร่วมอบรมพยาบาลศาสตร์ศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร จัดโดย ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 รวมเป็นเวลา 5 วัน

 

บัดนี้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียดเป็นไฟล์ pdf

Blog Attachment

Leave us a Comment