โครงการจัดการความรู้เรื่องการจัดระบบกลไกการวิจัยกิจกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การวิจัยระดับคณะ

โครงการจัดการความรู้เรื่องการจัดระบบกลไกการวิจัย
กิจกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การวิจัยระดับคณะ
วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561
ณ หนานมดแดงรีสอร์ท อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

Blog Attachment

Leave us a Comment