โครงการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนไทย-อินโดนีเซีย

โครงการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนไทย-อินโดนีเซีย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์จำนวน 2 คน   และนักศึกษาพยาบาลจำนวน 1 คน  ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนไทย-อินโดนีเซีย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ได้เรียนรู้การจัดการด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาการและการวิจัยในสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศอินโดนีเซีย   แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างสถาบัน  และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา  และอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย  โดยได้จัดโครงการขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2561 ณ Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajawali, Indonesia

 

 

  

   

     

 

Blog Attachment

Leave us a Comment