พิธีมอบใบรับรองคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 8

พิธีมอบใบรับรองคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 8

วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษาและผู้ปกครองทุกท่าน จากนั้นจึงมอบใบรับรองคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาให้แก่บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 8

รูปภาพเพิ่มเติม

Blog Attachment

Leave us a Comment