พิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 10

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัดพิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 10 ประจำปี 2561 และมอบเข็มชั้นปีแก่ตัวแทนนักศึกษา ชั้น ปี 2,3 และ 4 โดยมีดร. จิราพร วัฒนศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมี คณาจารย์ นักศึกษาพยาบาล และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีกว่า 700 คน เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าคุณธรรมจริยธรรม รักและเคารพเกียรติของวิชาชีพพยาบาล ณ ห้อง GA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่าในพิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล เป็นประเพณีที่ดีงามของวิชาชีพการพยาบาลที่สืบทอดกันมายาวนาน นักศึกษาพยาบาล ทุกคนต้องให้ความสำคัญกับการได้สวมหมวกพยาบาล เพราะหมวกสีขาวนั้นเป็นสีแห่งความอ่อนโยน บริสุทธิ์ และสะอาด ตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล แสดงถึงสัญลักษณ์ความเอื้ออาทรแห่งวิชาชีพการพยาบาล  เป็นเครื่องหมายว่าได้เข้าสู่การเป็นพยาบาลแล้ว และให้ตระหนักรู้ว่าจะต้องมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และต้องเป็นพยาบาลที่ดีตามความคาดหวังของสังคม เพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพแห่งดวงประทีปเหมือนที่สุภาพสตรีแห่งดวงประทีป ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล นางพยาบาลชาวอิตาลี ถือตะเกียงตรวจดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บแม้ในยามค่ำคืนจนเป็นกิจวัตรประจำของเธอที่ได้รับการยกย่องไปทั่วโลกและถูกจดจำมาจนถึงทุกวันนี้ วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพทรงคุณค่าและน่าภาคภูมิใจ

ดังนั้นการรับมอบหมวก และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล เมื่อนักศึกษาพยาบาลได้รับมอบและสวมหมวกลงบนศีรษะ ในมือถือตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล แห่งวิชาชีพแล้ว จะเป็นเครื่องเตือนใจ และเตือนสติให้นักศึกษาพึงระลึกถึงการดำรงอยู่ในหลักธรรมอันดีของวิชาชีพการพยาบาลในการฝึกภาคปฏิบัติ คือ มีความรับผิดชอบ เอื้ออาทร และอุทิศตนแก่ผู้ป่วยที่อยู่ในความอารักขา ให้มีความสุข ความสบาย หรือปราศจากความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย ซึ่งองค์พระธีรราชเจ้าทรงโปรดเกล้าประทานข้อความให้แก่พยาบาลว่า “อันความกรุณาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่ หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุรารัยสู่แดนดิน”ดร.จิราพร กล่าว

 

ด้าน อาจารย์วิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า “พิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล” จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล และมีทัศนะคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมขั้นพื้นฐานในเรื่องการตรงต่อเวลา และการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพพร้อมดำรงตนอยู่ในหลักธรรมอันดี มีความรับผิดขอบเอื้ออาทีและอุทิศตนแก่ผู้มีความเจ็บป่วย และเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์ปัจจุบันได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

โดยในพิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ประจำปี 2561 ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าที่สร้างคุณงามความดี จากการเข้ารับรางวัล พยาบาลผู้กระทําความดีในโครงการธนาคารความดีจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ได้แก่ นส. สุพิชชา หมั่นภักดี, นส. สุจิตตรา นาวาทอง, นส. จันจิรา โบบทอง, นส. อทิตยา วะเจดีย์ และ นส. ฟารีดา วามิง ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3 พิธีมอบทุนการศึกษาประจําปีการศึกษา 2561 และการประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2-4 เรื่อง “การ จัดการเรียนการสอนและความภาคภูมิใจในเส้นทางวิชาชีพพยาบาล”

ข่าวโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


รูปภาพเพิ่มเติม คลิก


 

เทปบันทึกพิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 10 ประจำปี 2561
http://media.sru.ac.th/2018/10/22/nurse-capping-ceremony-2561
ผลิตโดย : ฝ่ายพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment