โปรแกรมการให้การปรึกษาทางสุขภาพโดยบูรณาการร่วมกับระบบตรวจสุขภาพทางไกลด้วยเครื่องตรวจฟังต่อความสุข และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภาคใต้

โปรแกรมการให้การปรึกษาทางสุขภาพโดยบูรณาการร่วมกับระบบตรวจสุขภาพทางไกลด้วยเครื่องตรวจฟังต่อความสุข และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภาคใต้
(Health Care Cooperative Programme for Elder in Southern Area with Tele-consultation using e-stethoscope)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมพุทธิชีวิน อาคารปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์

  

Blog Attachment

Leave us a Comment