รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 2

คณะพยาบาลศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 2

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน
– เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันอังคาร และ วันพุธ
  เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 รวม 160 ชั่วโมง เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.
– สถานที่ ห้องเรียนผู้สูงอายุ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
– เรียนครบระยะเวลาตามกำหนด มีพิธีมอบเกียรติบัตรในวันสำเร็จการศึกษา

 


ดาวน์โหลดใบสมัคร

Blog Attachment