รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ผู้ช่วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หมดเขต 31 มีนาคม 2562

รับสมัครบุคคล เพื่อเป็นอาจารย์ผู้ช่วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 อัตรา
พร้อมรับทุนเรียนต่อปริญญาโท หลังปฏิบัติงานครบ 2 ปี รับสมัครตามคุณสมบัติดังนี้

1) เป็นศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2) พยาบาลวิชาชีพ
3) ผลการเรียนเกรดเฉลี่ยของทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 2.75
4) มีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู

หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม 2562

Blog Attachment

Leave us a Comment