คำขวัญและแนวทางรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561

Tobacco_break_heart

ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และขอความร่วมมือไปยังนานาประเทศทั่วโลกในการร่วมรณรงค์ และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละปีได้มีการกำหนดประเด็นการรณรงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในปี 2561 นี้ ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์คือ “Tobacco and heart disease”

คำขวัญและแนวทางรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 คือ “รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่”


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไฟล์ pdf

Leave us a Comment