สวัสดีปีใหม่2562ภายในมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล

สวัสดีปีใหม่ 2562
วันที่ 3, 10 มกราคม 2562 ภายในมหาวิทยาลัย

– ตึกอธิการบดี
– คณะครุศาสตร์
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– คณะวิทยาการจัดการ
– คณะนิติศาสตร์
– วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
– สถาบันวิจัยและพัฒนา
– สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
– กองการเจ้าหน้าที่
– สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
– กองคลัง
– กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
– ฝ่ายยานพาหนะ
– สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
– โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
– โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Blog Attachment

Leave us a Comment