คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ (AIC)

25610628_AIC01

     วันที่ 28 มิถุนายน 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน นำโดย นางวรรณา กุมารจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและผู้สูงอายุ
กล่าวเปิดโครงการด้วยความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง และตัดริบบิ้น ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ (AIC) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

     ปัจจุบันรัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นองค์กรหลัก ที่ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการศึกษาหาความรู้จากสถานที่ต่าง ๆ นอกจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ดังนั้นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและประชาชนที่ยั่งยืน สถาบันอุดมการณ์ศึกษาจังจำเป็นที่จะต้องผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามาใช้ประโยชน์

     จากนโยบาย วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์จึงเห็นความสำคัญเกี่ยวกับประโยชน์ของโครงการ เพื่อขยายผลไปยังชุมชนท้องถิ่น เพื่อมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างองค์แห่งการเรียนรู้สู่ชุมชนต่อไป

Blog Attachment

Leave us a Comment