ประชุมวิชาการเรื่อง ABCs and EFAST : Update Current Concept of Trauma Care Workshop

จากการไปราชการของ อาจารย์กฤษณา สังขมุณีจินดา เดินทางไปอบรมเรื่อง “ABCs and EFAST : Update Current Concept of Trauma Care Workshop และ Regional ER Forum ครั้งที่ 3 เรื่อง Maximizing quality of care : bridging from scene to definitive care” ณ ห้องดิเรก อาคารเรียนรวมฯ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโดย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 รวมเป็นเวลา 3 วัน

 

บัดนี้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียดเป็นไฟล์pdf

Blog Attachment

Leave us a Comment