คณะพยาบาลศาสตร์ มรส. ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลฟิลิปปินส์ จัดบรรยายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพและสังคมในด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดบรรยายเรื่อง “Let’s Learn Together, Let’s Work Together: Challenges and Solutions for Transcultural Health and Social” โดย Dr. Ruby S. Matibag Dean, College of Nursing and Midwifery และ Dr. Sylvia B. Panglinan Clinical Instructor จาก Bataan Peninsula State of Balanga, Bataan Philippines.

กิจกรรมในช่วงบ่าย ทางคณะพยาบาลศาสตร์ได้พาชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ โดยรอบมหาวิทยาลัย เช่น หอสมุด เรือนไทยสี่ภาค ห้องเรียนของอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ แลกเปลี่ยนความรู้กันโดยจัดให้มีการเรียนการสอนแก่นักศึกษาที่เป็นภาษาอังกฤษสอนโดย Dr. Sylvia B. Panglinan

Blog Attachment

Leave us a Comment