ประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง Highlights in Neonatal Problems

จากการไปอบรมของ นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วสุก เข้าอบรมประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง Highlights in Neonatal Problems ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2561 จัดโดยชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย

 

บัดนี้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดังต่อไปนี้

 


ดาวน์โหลดรายละเอียดเป็นไฟล์pdf

Blog Attachment

Leave us a Comment