โครงการ Interprofessional Education(IPE): Implication in Nursing Education

Interprofessional Education(IPE): Implication in Nursing Education โดยวิทยากร รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

Blog Attachment

Leave us a Comment