การอบรมเรื่องเปิดโลกนวัตกรรมการพยาบาลจิตเวชเพื่อการคืนสู่สุขภาวะ ก้าวต่อไปเพื่ออนาคต

จากการไปราชการของ อ.ธวัชชัย ทีปะปาล พร้อมด้วย อ.เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์ และ อ.อริศรา สุขศรี เดินทางไปเข้าร่วมอบรมเรื่อง “เปิดโลกนวัตกรรมการพยาบาลจิตเวชเพื่อการคืนสู่สุขภาวะ: ก้าวต่อไปเพื่ออนาคต (Explore Psychiatric Nursing innovation for recovery: Next step for the future” ณ โรงแรมตวันนารามาดา กรุงเทพ จัดโดย สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 รวมเป็นเวลา 3 วัน

 

บัดนี้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf

Leave us a Comment