การอบรมเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ

จากการไปราชการของ ดร.นุชนาถ วิชิต เดินทางไปเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” จัดโดย สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2562 รวมเป็นเวลา 2 วัน

 

บัดนี้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf

Leave us a Comment