คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาเยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรส.

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ในช่วง 9.00-10.30 น. ได้แนะนำคณะฯ และพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กัน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากนั้นทางคณะพยาบาลศาสตร์ มรส. พาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพยาบาล ระบบหุ่น simulation เพื่อใช้ในการเรียน การจัดห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่าง ๆ

Blog Attachment

Leave us a Comment