ผลงาน Poster เอื้ออาทรผู้สูงอายุ

ประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และหลายประเทศเข้าสู่ภาวะสังคมสูงอายุ กล่าวคือมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ10 ของประชากรทั้งหมด องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO )ได้ศึกษาการบริการสุขภาพที่เอื้ออาทรผู้สูงอายุ (Age-friendly) ตามการรับรู้ของผู้สูงอายุและผู้ให้บริการ พบว่าระบบบริการที่ไม่เป็นมิตรหรือไม่เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุ11 ด้าน

 

———————————————-

ดาวน์โหลดรายละเอียดเป็นไฟล์ PDF

ผลงานโดย อาจารย์วรรณา กุมารจันทร์

Leave us a Comment