การประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

การประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุมพุทธิชีวิน ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment