รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)

1. รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) สภาการพยาบาลปี 2557 ดาวน์โหลด

2. รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) สกอ. (ระดับคณะ) ปี 2558 ดาวน์โหลด

3. รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) สกอ. (ระดับหลักสูตร) ปี 2558 ดาวน์โหลด