ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

*หมายเหตุ*

นักศึกษาจะต้องลงชื่อเข้าใช้งานด้วย gmail ในการทำแบบประเมิน

เพื่อสามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้ว่าเคยทำแบบประเมินไปแล้ว

และสามารถกลับมาแก้ไขคำตอบได้จนกว่าจะหมดระยะเวลาในการประเมิน


 

ประเมินผู้สอนออนไลน์ปีการศึกษา 1/2560

ประเมินผู้สอนออนไลน์ปีการศึกษา 2/2560

 


ไปยังประเมินวิชาออนไลน์