► 1.ข้อมูลการประกันคุณภาพ
►►สภาการพยาบาลปีที่ 6
►►สมศ.2556
►►สกอ.2556
►►สกอ.หลักสูตร ปีการศึกษา 2557-2558
►►สกอ.คณะ ปีการศึกษา 2557-2558
►►ผลประเมินสกอ.หลักสูตรปี 2557-2559
►►ผลประเมินสกอ.คณะปี 2556-2559
 
► 2.ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
►►โครงสร้างบุคลากร
►►►โครงสร้างบุคลากร ปีการศึกษา 2558
►►►โครงสร้างบุคลากร ปีการศึกษา 2560
►►ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด
►►ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
 
► 3.ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
►►นักศึกษาแรกเข้าในแต่ละปีการศึกษา
►►นักศึกษาที่มีสภาพกำลังศึกษาแยกตามปีการศึกษา
►►นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแยกตามปีการศึกษา
►►นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเปรียบเทียบกับนักศึกษาแรกเข้า
►►รายชื่อนักศึกษาทั้งหมด
►►การขึ้นทะเบียนคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
 
► 4.ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
►►หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร
►►►หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตใหม่ พ.ศ.2551
►►►หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
►►มาสเตอร์แพลน 2558
►►มาสเตอร์แพลน 2559
►►มาสเตอร์แพลน 2560
►►รายวิชาที่เปิดสอน 2558
►►รายวิชาที่เปิดสอน 2559
►►รายวิชาที่เปิดสอน 2560
►►ตารางเรียน
►►ภาระงาน 2557
►►ภาระงาน 2559
 
► 5.ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
►►แผนพัฒนาบุคลากร
►►ข้อมูลพัฒนาบุคลากรการอบรมศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
 
► 6.ข้อมูลครุภัณฑ์
►►ครุภัณฑ์สำนักงาน
►►ครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์
►►ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
►►ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2560
►►ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฏศิลป์
►►ข้อมูลครุภัณฑ์ในแต่ละปีงบประมาณ
►►จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี : หมวดงบลงทุน
►►ประวัติการจำหน่ายครุภัณฑ์
 
► 7.ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
►►แผนงบประมาณปี 2555
►►แผนงบประมาณปี 2556
►►แผนงบประมาณปี 2557
►►แผนงบประมาณปี 2558
►►แผนงบประมาณปี 2559
►►แผนงบประมาณปี 2560
►►แผนงบประมาณปี 2561
 
► 8.ข้อมูลวิจัยและผลงานวิชาการ
►►นโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณนักวิจัย
►►แหล่งสืบค้นงานวิจัย
►►แผนการดำเนินงานวิจัยและผลงานวิชาการ
►►►ปีงบประมาณ 2555
►►►ปีงบประมาณ 2556
►►►ปีงบประมาณ 2557
►►►ปีงบประมาณ 2558
►►►ปีงบประมาณ 2559
►►คณะกรรมการวิจัยและผลงานวิชาการ
►►จำนวนงานวิจัยและผลงานวิชาการ
►►►อนุมัติทุน
►►►ได้รับการตีพิมพ์
►►►ได้รับการนำเสนอ
►►►ได้รับการเผยแพร่
►►►ตำราและบทความทางวิชาการ
►►จำนวนงานวิจัยและผลงานวิชาการแต่ละสาขาวิชา
►►จำนวนทุนสนับสนุนวิจัยและผลงานวิชาการภายในและภายนอก
►►วิจัยและผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และนำเสนอ
►►บทคัดย่อ
►►การจัดการความรู้ KM
 
► 9.ข้อมูลบริการวิชาการ
►►นโยบาย วัตถุประสงค์ การบริการวิชาการแก่สังคม
►►แผนการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม
►►คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
►►จำนวนโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
►►โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
►►บริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน/วิจัย
►►บุคลากรสายวิชาการที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมแยกตามสาขาวิชา
►►งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนบริการวิชาการแก่สังคม
 
► 10.ข้อมูลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
►►นโยบาย วัตถุประสงค์ การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
►►แผนการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
►►คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
►►จำนวนโครงการหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
►►โครงการหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
►►จำนวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
►►รูปประกอบโครงการกิจกรรมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม