ข้อมูลการประกันคุณภาพ

 

          ►สมศ.2556

 

          ►สกอ.2556

 

          ►สภาการพยาบาลปีที่ 6

 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร

 

          ►โครงสร้างบุคลากร

 

                    ►โครงสร้างบุคลากร ปีการศึกษา 2557

 

                    ►โครงสร้างบุคลากร ปีการศึกษา 2558

 

          ►ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด

 

          ►ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด

 

ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา

 

          ►นักศึกษาแรกเข้าในแต่ละปีการศึกษา

 

          ►นักศึกษาที่มีสภาพกำลังศึกษาแยกตามปีการศึกษา

 

          ►นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแยกตามปีการศึกษา

 

          ►นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเปรียบเทียบกับนักศึกษาแรกเข้า

 

          ►รายชื่อนักศึกษาทั้งหมด 

 

          ►การขึ้นทะเบียนคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา

 

ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ

 

          ►หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร

                  ►►หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตใหม่ พ.ศ.2551

                  ►►หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

 

          ►ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการตามสาขาวิชา

 

          ►มาสเตอร์แพลน 2559

 

          ►รายวิชาที่เปิดสอน

 

          ►ตารางเรียน

 

          ►ภาระงาน

 

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

 

          ►แผนพัฒนาบุคลากร

 

          ►ข้อมูลพัฒนาบุคลากรการอบรมศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล

 

ข้อมูลครุภัณฑ์

 

          ►ครุภัณฑ์สำนักงาน     

 

          ►ครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์

 

          ►ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

          ►ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2560

          ►ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฏศิลป์

 

         ►►ข้อมูลครุภัณฑ์ในแต่ละปีงบประมาณ

         ►จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี : หมวดงบลงทุน      

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน

 

          ►งบประมาณ ปีงบประมาณ 2555

 

          ►งบประมาณ ปีงบประมาณ 2556

 

          ►งบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

 

          ►การจัดสรรและผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2557

 

          ►แผนงบประมาณล่วงหน้า ปีงบประมาณ 2558

 

         ►แผนงบประมาณปี 2560

 

ข้อมูลวิจัยและผลงานวิชาการ

 

          ►นโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณนักวิจัย

 

          ►แหล่งสืบค้นงานวิจัย

 

          ►►แผนการดำเนินงานวิจัยและผลงานวิชาการ

 

                    ►ปีงบประมาณ 2555

 

                    ►ปีงบประมาณ 2556

 

                    ►ปีงบประมาณ 2557

 

          ►คณะกรรมการวิจัยและผลงานวิชาการ

 

          ►►จำนวนงานวิจัยและผลงานวิชาการ

 

                    ►อนุมัติทุน

 

                    ►ได้รับการตีพิมพ์

 

                    ►ได้รับการนำเสนอ

 

                    ►ได้รับการเผยแพร่

 

                    ►ตำราและบทความทางวิชาการ

 

          ►จำนวนงานวิจัยและผลงานวิชาการแต่ละสาขาวิชา

 

          ►จำนวนทุนสนับสนุนวิจัยและผลงานวิชาการภายในและภายนอก

 

          ►วิจัยและผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และนำเสนอ

 

          ►บทคัดย่อ

 

          ►การจัดการความรู้ KM

 

ข้อมูลบริการวิชาการ

 

          ►นโยบาย วัตถุประสงค์ การบริการวิชาการแก่สังคม

 

          ►แผนการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม

 

          ►คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม

 

          ►จำนวนโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม

 

          ►โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม

 

          ►บริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน/วิจัย

 

          ►บุคลากรสายวิชาการที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมแยกตามสาขาวิชา

 

          ►งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนบริการวิชาการแก่สังคม

 

ข้อมูลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

          ►นโยบาย วัตถุประสงค์ การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

 

          ►แผนการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

          ►คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

          ►จำนวนโครงการหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

          ►โครงการหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

          ►จำนวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

          ►รูปประกอบโครงการกิจกรรมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม