ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

     ตามคำสั่ง/หนังสือ/บันทึกข้อความที่ 0365 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ให้คณะกรรมการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่เกาะพะลวย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เรื่องการจัดเวทีรับความคิดเห็นของประชาชน ด้านปัญหาและความต้องการในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวดอนสัก-เกาะพะลวย ระหว่างวันที่ 10 เดือนตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 จัดโดยกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

     บัดนี้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้รายงานผลการไปของการประชุม/การอบรม/การสัมมนา/การศึกษาดูงาน ดังต่อไปนี้

ดูรายละเอียดจากลิงค์นี้ (PDF)