ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

     จากการไปอบรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ เรื่อง จิตวิทยาการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2559 จัดโดย สำนักเสริมการศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัดนี้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะขอรายงานผลการไปอบรม โดยมีความรู้ความเข้าใจดังนี้

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF