ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

จากการไปประชุมที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2560 รวมเป็นเวลา 3 วัน บัดนี้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะขอรายงานผลการไปอบรม โดยมีความรู้ความเข้าใจดังนี้


อ่านต่อด้านในเป็นไฟล์ pdf