ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

     จากการศึกษาดูงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เรื่องการดูแลรักษาโรคหัวใจในเด็ก "Nursing Management for Pediatric Heart Disease" ระหว่างวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2560 จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางโรคหัวใจในเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
     บัดนี้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอรายงานผลดังต่อไปนี้


อ่านเพิ่มเติมเป็นไฟล์pdf