อาคารปฏิบัติการพยาบาล 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1. บันทึกเรียนอธิการบดีขอสอนนอกเวลาราชการ 2559 DOWNLOAD
2. แบบฟอร์มขอกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์ 2559 DOWNLOAD
3. แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลนอกเวลาราชการและนอกตารางเรียน 2559 DOWNLOAD
4. แบบฟอร์มการ ยืม - คืน ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการพยาบาล 2559 DOWNLOAD
5. แบบฟอร์มการ ยืม - คืน วัสดุ ห้องปฏิบัติการพยาบาล 2559 DOWNLOAD
6. แบบรายงานเหตุการณ์การชำรุดเสียหาย 2559 DOWNLOAD
7. ใบเบิกยา 2559 DOWNLOAD
8. แบบฟอร์มการการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ 2559 DOWNLOAD
  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาล ดูรายละเอียด
  ข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2560 ดูรายละเอียด

 

     

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการพยาบาล : นางสาวจริยา บุญทอง

เบอร์โทรติดต่อ: 083-595-6796

                                                                      สถานที่ติดต่อ:  ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์