ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ.2561

1. แบบฟอร์มโครงการเดียว หลายกิจกรรม DOWNLOAD
2. แบบฟอร์มโครงการเดียว ไม่มีกิจกรรม DOWNLOAD
3. ระเบียบโครงการฝึกภาคปฏิบัติทางการพยาบาล DOWNLOAD
4. ตัวอย่างโครงการฝึกภาคปฏิบัติ รายวิชา NUR0203 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 DOWNLOAD

กําหนดการพิจารณาโครงการ

1. ปฏิทินการพิจารณาโครงการปีงบ 2561 DOWNLOAD
2. คณะกรรมการผู้อนุมัติโครงการของคณะ DOWNLOAD

Flowchart

1. ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ DOWNLOAD
2. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการแต่ละไตรมาส DOWNLOAD
3. แบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่ายโครงการ DOWNLOAD

แบบฟอร์มสำหรับโครงการทั่วไป (ที่ไม่ใช่โครงการบริการวิชาการแก่สังคม)

1. แบบฟอร์มเสนอโครงการ(กรณีเสนอขออนุมัติคณบดี) DOWNLOAD
2. แบบฟอร์มเสนอโครงการ(กรณีเสนอขออนุมัติอธิการบดี) DOWNLOAD
3. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ DOWNLOAD
4. แบบฟอร์มปกรายงานผลการดำเนินงานโครงการ DOWNLOAD

แบบฟอร์มสำหรับโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

1. แบบฟอร์มเสนอโครงการ(กรณีเสนอขออนุมัติคณบดี) DOWNLOAD
2. แบบฟอร์มเสนอโครงการ(กรณีเสนอขออนุมัติอธิการบดี) DOWNLOAD
3. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ DOWNLOAD
4. แบบฟอร์มปกรายงานผลการดำเนินงานโครงการ DOWNLOAD

แบบฟอร์มอื่น ๆ

1. แบบประวัติวิทยากรปี 2560 DOWNLOAD
2. แบบฟอร์มใบเซ็นชื่อ(กรณีครึ่งวัน) DOWNLOAD
3. แบบฟอร์มใบเซ็นชื่อ(กรณีทั้งวัน) DOWNLOAD
4. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน(ทั่วไป) DOWNLOAD
5. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน(สำหรับวิทยากร) DOWNLOAD
6. แบบฟอร์มเบิกค่าที่พักโครงการฝึกภาคปฏิบัติทางการพยาบาล DOWNLOAD
7. แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกัน+ประกาศ DOWNLOAD
8. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการแต่ละไตรมาส 2560 DOWNLOAD
9. แบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่ายโครงการ 2560 DOWNLOAD

ตัวอย่าง

1. ตัวอย่างคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ DOWNLOAD
2. ตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการเบิกค่าที่พักโครงการฝึกภาคปฏิบัติทางการพยาบาล DOWNLOAD

โครงการวิจัย

1. แบบเสนอโครงการวิจัย ปีงบ 2561 DOWNLOAD